سخت بود تا اینجا اومدن -به قولی خدا آوردم وگرنه دستم نداد قوت رفتن-
دیگه نمیخام برگردم
به هیچ وجه
هو "الرحمن" آمنا-نه آمنت- به و علیه توکلنا


برچست ها :