اون چیزی که برا مردم اَخه(akhe) برا تو «هم» اخه

آره داوش رضا این مدلیاس

تا وقتی که ترازو ملتی، انرژی و تمرکزی برای خودت نداری


برای بعدا خودم: مرسی سینا + امیرحسین پویا


برچست ها :