وقتی بهترین خالقو دارم...
... چرا بهترین مخلوق نباشم؟
پس پیش بسوی بهترین بودن...


برچست ها : ,,,