دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا
گاه میگوید پدر گاهی حسن گاهی رضا


برچست ها : ,,